1st day


CLICK image for life’s secret.

Aush na ito: magkaroon naman ako ng matinong title (at post, kasi wala akong masyadong sinulat) paminsan-minsan.

May lumang cut-&-paste dito, baka types you basahin (uli) →

Published in: on 8 April 2012 at 4:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,