bembu

Nasa viciniti rin lang,
bakit di pa ngaba silayan?

Hongah, tutal olmos buw-anan lang kung ako’y magawi ng kabihasnan.

Published in: Uncategorized on 30 June 2016 at 12:00 pm  Leave a Comment  
Tags: ,