pan de-microbe


John 14:27


Saan ka inabot ng lockdown?

Mayaman o mahirap, bawal 🚫 mag-click.
Published in: on 9 April 2020 at 3:00 am  Comments (1)  
Tags: , , , , ,

LIFE

(animation by arrobbac) Ambigram © GIFTofGOD @ facebook.com

Published in: on 21 April 2019 at 12:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , , , , , ,

D

I-click mo DITO 🔴 to read on…

Published in: on 18 April 2019 at 6:00 pm  Comments (1)  
Tags: , , , ,

saved

Pag namatay KA, pagkatapos nun, ano?


NOTE: Click the red-highlighted text to check the online Bible, and the Bible icon or the smaller cross graphics below to see the passage in the King James version. Iyang blue text (as usual) ay ini-link ko naman for more details sa ibang posts ng blog na ito.

Bago sagutin yang tanong, suriin muna natin kung sa ano yari ka.
Alam mo ba na may tatlo kang kalikasan?
Hindi lang ikaw kundi pati ako at siya; LAHAT ng tao may ‘threefold nature’ (everyone a ‘tri-part being’) — body, soul, spirit.

1. Body (soma katawang lupa)
Ito lang ang pinaniniwalaan ng na-over sa pagiging pragmatic o scientific na atheists. Sa kabila ng pagkadami-daming alam, hindi nila alam na meron din silang soul at spirit.

2. Soul (psyche kaluluwa)
Yang una at itong pangalawa lang ang alam ng nakararami. Ang karaniwang paniwala kase ay pareho lang ang soul at spirit: “Multo” (eka nila) ng mga sumakabilang-buhay o yumao. Or, pag sinabing espirito, ang naiisip agad ay mga engkanto. 😳
Dahil sa kaluluwa, may kamalayan (consciousness) ang katawang-lupa. Pag namatay ka, kakalas ang kaluluwa mo sayong katawan: Patay ang katawan mo, pero conscious pa rin ang iyong kaluluwa.
May mga nagsasabi na kasabay na namamatay ng isang tao ang kanyang kaluluwa (soul sleep); Pero sa Luke 16, sinabi ni Jesus na patay na ang mayamang lalaki; pero may malay ito.

NOTE: See my comment at the end of this post.

3. Spirit (pneuma espirito)
Ang espirito ng tao ay galing sa Diyos na Maylikha, at ito ang nagbibigay-buhay sa otherwise ay ‘spiritually unconscious’ nating kaluluwa.

Pag namatay ka, babawiin ng Diyos ang espirito, ang katawang-lupa mo naman ay babalik sa alabok.

“ … and the dust returns to the earth as it was,
and the spirit returns to God who gave it.”

(Ecclesiastes 12:7)

Ang magiging eternal destination ng iyong kaluluwa ay depende sa desisyon mo nuong nabubuhay ka pa:
— Kung pinagsisihan mo ang lahat mong kasalanan, kung naniwala ka nang buong-puso na namatay si Kristo upang tubusin ka sa iyong pagkakasala, kung tinanggap mo Sya bilang tanging personal mong Tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, pupunta ang kaluluwa mo sa Langit sa piling ng Diyos sa Buhay na walang-hanggan.
— Kung hindi mo ginawa yan, ang iyong kaluluwa ay maghihintay hanggang sa mga huling araw para mahatulan sa Paghuhukom upang tumungo sa walang-katapusang Kamatayan (Impyerno).
Heaven or Hell lang: Hindi tutuong may purgatoryo.

TANDAAN: Nasa kaluluwa ang ating kamalayan. Ang katawang-lupa, nabubulok at naaagnas; Ang kaluluwa, hindi… Ang ating kaluluwa ang nais na iligtas ni Kristo kumbakit hinarap Niya ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo.

“ For, ‘Yet a little while,
and the coming one will come and will not delay;
but my righteous one shall live by faith,
and if he shrinks back,
my soul has no pleasure in him.’
But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls.”

(Hebrews 10:37-39)


Hindi po tayo nananakot dito.
Sine-
share lang natin ang sinasabi sa Bible.

“ Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

(Juan 3:16)

Mahal ka ng Diyos kaya nagkatawang-tao Sya bilang si Hesus (ang Kristo Manunubos) para bigyan ka ng pagkakataong maligtas sa kamatayang parusa sa iyong mga kasalanan. Ano ang ibig sabihin nito?
Sapul nuong maliit ka pa, binigyan ka ng Diyos ng kunsensya para maintindihan mo kung ano ang tama at ang mali. Alam mo, halimbawa, na masama ang magsinungaling, magnakaw, mandaya, etc… Sa pakikisalamuha mo sayong paligid (pamilya, kalaro o kapitbahay, eskuwela, trabaho, atbp), patuloy na iniuukit ng Diyos sa isip at puso mo ang tamang landas datapuwa’t malaya kang magdesisyon kung susundin mo Sya o gagawin ang gusto mong gawin na taliwas sa utos Nya. Sa bawat paggawa mo ng kasalanan, mas pinipili mo ang maling landas. Sabi sa Bible:

“ Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay-tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa diyus-diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling — ang magiging bahagi nila’y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.” (Pahayag 21:8)

Patas at makatarungan ang Diyos, at dahil Sya ay isang hukom, obligado Syang parusahan ang gumagawa ng kasalanan:

“ Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! Ang mga nakikiapid, sumasamba sa diyus-diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos.” (1 Corinto 6:9-10)

May kinasuklaman ka na ba? May hinamak ka na bang tao? Sabi sa Bible:

“ Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Kataas-taasang Kapulungan ng mga Judio, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ‘Ulol ka!’ ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impiyerno.” (Mateo 5:21-22)

Maaaring tapat ka sa asawa mo at hindi ka ekamo nangangaliwa. Pero sa Bible, sinabi din mismo ni Hesus:

“ Narinig ninyong sinabi, ‘Huwag kang mangangalunya.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaing iyon sa kanyang puso.” (Mateo 5:27-28)

Nagkakasala ka din (hindi lang ganyan, at malamang madami pa) kaya dapat ka ring parusahan. Pero mahal ka ng Diyos. Nilalang ka Nya, ayon sa wangis Nya. At dahil ayaw ka Nyang mapahamak, gumawa Sya ng paraan.
Nagkatawang-tao ang Diyos bilang si Hesus. Ipinanganak Sya at namuhay na parang tayo din, pero perpekto ang Kanyang naging buhay. Hindi Sya nagkasala kahit minsan. Hindi Sya gumawa ni kahit isa lang na masamang bagay at hindi Sya bumigay sa tukso. Sa kabila ng lahat, inusig Sya ng mga tao. Pinahirapan sya (tortured) at pinatay (executed) sa pamamagitan ng pagpako sa krus.

“ Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan,
pinagaling niya ang ating mga karamdaman.
Subalit inakala nating iyo’y parusa ng Diyos sa kanya.
Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan;
siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan.
Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya
at sa mga hampas na kanyang tinanggap.
Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw;
nagkanya-kanya tayo ng lakad.
Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya
ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.”

(Isaias 53:4-6)

Oo, ipinahintulot Nyang mangyari ito dahil sayo. Ikaw ang dapat parusahan ng Diyos, pero si Hesus ang siningil ng Diyos at pinarusahan sa lahat ng kasalanan mo. Inilagay ng Diyos kay Hesus ang lahat ng Kanyang ngitngit sa kasalanan ng sanlibutan (kasama KA dito) — si Hesus na walang kasalanan ay namatay para SAYO.

“ Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.”

(Roma 6:23)

Dahil binayaran na ni Hesus ang utang mo, malaya ka na sa pagkakautang at wala ka nang dapat bayaran. Pero mapapasaiyo lang ang kaloob na walang-hanggang buhay kung gagawin mo ang Kanyang kundisyon na nabasa na natin.

Its YOUR decision now:
Confess your sins to God and repent! Turn from your old selfish ways. Accept the resurrected Christ Jesus as your only personal Savior and Lord of your life.

You may say something like this, in your own words. With all your heart, pray to God:

“ Panginoon, ako’y isang taong nagkakasala. Patawarin mo ako. Salamat po sa buhay na iyong inialay para sa aking kaligtasan. Salamat, pinatawad mo ako. Sa tulong mo, tinatalikdan ko ang aking mga kasalanan at susunod sa kalooban mo. Gawin mo akong tapat na lingkod upang maibahagi sa aking kapwa ang inyong pagmamahal at mensahe ng kaligtasan. Ito ang aking samo at dalangin, sa pangalan ni Hesus. Amen.”


Continue reading and studying your Bible.
God bless you,
kapatid.

Click HERE 🔘 to see my comment
Published in: on 30 March 2018 at 3:00 pm  Comments (1)  
Tags: , , , , , , ,

wotertri

(tri-4ths opdi earth’s surface is woter)

Lubog katawan Di lang talampakan

Ang OA (over-artistahin) talaga…

——————————————————————————————————————————————

Iba ito kumpara sa last times na DI ko feel ang mood na maligo dahil sa kasu-syuting at kasa-sight-seeing. (All seven photos, in QUIRINO)

Lulan bangka?
Pag malalim ang tubeg, DI ka pede maglakad lalo na kung lagpas-tao or else ur head wilbe underwoter… Sakay ka ng bangka!

FLASHBACKS ng past woter escapades:

— Last year (2016 Mar 12) Linakad namin ang hanggang-tuhod kong lalim na ilog sa Ilagan para marating ang Pinzal Falls ng Victoria.
— Jan 8 (2017) Namangka sa Pinacanauan River sa Callao Peñaranda, at nasaksihan ang paglabas ng sanrekwang paniki sa kanlang kuweba.
— Feb 12-13 (2017) Bangka ule (may katig) sa dagat ng Palauig upang duon nag-overnight sa isla ng Magalawa.

Lusot kuweba…
Nasa kabila ng malalim na ilog ang kuweba kaya namangka muna kami nang konti at nag-docked sa may entrada.

Ageyn, some SPLASH-backs:

— Lapit-lapit lang ang three ismol caves duon sa Victoria na pede palang hindi na lulusong sa ilog para makapunta.
— 184 steps climb to Callao caves. Sakay naman ng bangka sa alalim na ilog sa ibaba papunta sa kweba ng billions of bats.

Lublob tubeg!
At last, naharap ko maligo (Me dala ako pambasa). Ayaw lumusong ni misis kaya may pinag-iwanan ako ng aking mga pampikyur (iPad/iPhone/dSLR).

“Gabon” (Bakit walang-ligo STROKE-backs):

— Dumating kami sa Victoria nang mid-afternoon, inunang i-trek ang ilog patungo sa talon.
— Wala akong napansing pedeng swimmingan sa Callao na di over-lalim, na-engrossed me kasi sa river-cruising.
— Jan 9 (2017) DI ko ito binanggit sa itaas (No boating, no caving). But-teknote: Super-clear ang woter ng Magoli sa Tumauini!
— Tho I believe na healthful ang maglunoy sa sea-woter, hindi ko nagawa kase tinatamad akong magbanlaw. Nakuntentong maglakad sa puting buhangin at magbabad ng sakong sa baybayin ng Isla Magalawa.

Balik tayo dito sa Maddela… Anoder freshwoter river: Wala na banlaw-banlaw pag-ahon.


Woter-escapading then and now, sumari:

Boating Caving Apak-sand Teka-bath
Pinzal
Callao
Magoli
Magalawa
Maddela

Q: Alin ang kewl puntahan at pagliguan? A: All of the above.

——————————————————————————————————————————————

Dinamihan ko pikyurs dito sa blog post.
Hindi mo kasi kita lahat pag di tayo fb-friends maski CLICK mo ➟ dito.

Published in: on 22 April 2017 at 3:00 am  Comments (1)  
Tags: , , , ,

pakraym

( pakners in krayem )

Thou shalt not kill.” (Exodus 20:13)
Thou shalt not commit adultery.” (Exodus 20:14)
Thou shalt not steal.” (Exodus 20:15)
Thou shalt not bear false witness against
thy neighbour.”
(Exodus 20:16)


Hindi madali ang umamin ng krimen o kasalanan kung may kasama kang gumawa nun. Promder humugot-sampol tayo ng dalawa lang…

1. theft

2. adultery

Magko-confess ka na lang dahil nakukunsensya ka na, nagdadalawang-isip ka pa kase isasa-alang-alang mo rin yung naging partner mo na ayaw (pa) umamin… Eka nya siguro sayo (in private):

Anghina naman ng loob mo, ii-squeal mo pa ako!?

Kahit wala kang intensyong magsumbong, natural kabado sya na baka pati sya ay mabisto. Posible ka nyang paratangan na “walang pakisama” o “traydor” (double-crosser) mai-manipuleyt ka lang na huwag magsabi ng TOTOO. Kung heinous-kraym ang ginawa nyo, di-malayong ipaliligpit ka pa nyan maitikom lang ang bibig mo.

click HERE 🔘 for more

Published in: on 25 March 2016 at 3:00 am  Comments (2)  
Tags: , ,

tsu-ley

In Englesh, sarkumsaysyun;

in Germaine, slicenutën, slicen∙ur∙dïch;

in Japonees, pugot-ulo! (dyok lang)

Joliwik powts → ( 20082009201020112012 )
Kahit maiksi o cut-&-paste lang e hindi pumapalyang me good-Friday at easter-Sunday, pero ang blak-Sabbath ay nung umpisa lang nagkameron. Bukod kasi sa ito ang alam kong panahon kung kelan nagpapa-“binyag” ang mga tutoy upang maging ganap na binatoy, wala na akong ibang maisip na pedeng sabihin tuwing Sabado ng mahal na araw.

Dasrayt, wala na akong ‘malalim-lalim’ na alam na pedeng i-share re that span of time between the Lord’s death & resurrection — ahe, hindi nga ako pari o ministro.

Hindi ka rin daw ubrang pastor, amo —

bawal ang green jokes at toilet humor.

Babawi ako disyir: wala munang Byernes santo saka Domingo de paskuwa… Yeis, Sabado lang — at ang ating paksa: 🙄 “tuli” ule.

————————————————————————————————

Paano nga kaya naging potol-dey ang Sabado de Gloria?

Tumatapat ang holy week sa bakasyon at tag-init — ang mahaba at hot na panahon ay obyusli olrayt na olrayt para gumaling agad ang sugat — pero bakit karaniwang itinataon sa Sabado? I doubt na ang mga Kastilaloy na nagdala ng ‘christianity’ sa Pilipinas ang nagpauso ng tuli dito; kase kung sila, bakit parang banyaga sa mga kaklase kong Spanish-american (mga katoliko din) ang pagpapatuli?

Palagay ko (asume ko lang ha?) taal na sa ilan sa ating mga Pinoy ang pagpapatuli. Bago pa dumating si Magellan, marami nang (Malay-race) muslim dito. Ang mga unang muslim (Arabo), tulad ng mga Hudyo, ay galing sa lipi ni Abraham. Sa pagkakaalam ko, ang mga muslim (kahit hindi na Arabo), tulad ng mga Hudyo, ay uber-faithful hanggang ngayon sa covenant na ito.

Ageyn, paano naging tuwing Sabado de Gloria? Palagay ko lang ule ito ha:

Di ba may sinasabi ang mga matatanda na pag nagkasugat during the holiweek ay hindi ito gagaling hangga’t “patay ang Diyos”? Siguro dahil kinabukasan ay Linggo ng Pagkabuhay, okey lang na magkasugat ng Sabado tutal isang araw na lang naman. Kumbaga, ang pagtutuli na matagal nang ginagawa dito ay itinapat na lang kalaunan sa Sabado ng mahal na araw.

————————————————————————————————

Huwag basta eelibs ↑ wala din akong gaanong a-lam diy-an. Mangyare, nung magkolehiyo (tuli na ako) e nawalan na ako ng interes magreserts tungkol diyan… Anyways, para sulit itong post, ibahagi ko na rin senyo itong aking konting nalalaman. Baka MALASWAAN ka, HUWAG mo na ito 🚫 i-click!

Pages: 1 2

Published in: on 30 March 2013 at 6:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , , ,

1st day


CLICK image for life’s secret.

Aush na ito: magkaroon naman ako ng matinong title (at post, kasi wala akong masyadong sinulat) paminsan-minsan.

May lumang cut-&-paste dito, baka types you basahin (uli) →

Published in: on 8 April 2012 at 4:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

gud-Praymdey


CLICK image for a larger message.

Personalan: go to page 3.

Trabaho lang, walang personalan: → CLICK HERE…

Pages: 1 2 3

Published in: on 6 April 2012 at 9:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , , , , ,

Weh?FEZ-santo

15 Sep 2008 2012 Mar 21
Yang una, “holi-face” … … Itong pangalawa, “howling-face”

An laman nam puTU ‘akikita ta mUTha;
An dawang itinado, maaalman nan madla.


An mUTha! Bow!


Maligayang (?) pagdiriwang ng Linggo ng Pasyon at Sinakulo
(in English, “Happy Joliweek”)
Published in: on 5 April 2012 at 6:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

e-sun

Etlug, etlug!

Ang wabeyt, nangeklug!

Easter Sunday”?

Nihaluan ng wabbit at etlug?

Sssshhh!!! Santa-semana pa woi!

Wag makukulet, wag makukulet!

————————————————————————————————

“In”-time for earthquakes & tsunamis!

Pages: 1 2

Published in: on 24 April 2011 at 7:00 am  Comments (2)  
Tags: , , , , , , ,

g-dey

Yelow, jelow, yey-hey!

Gud dey! It’s an Earth Fly-day!

Friday ng holy week = p‘rating “Good” every year…

Ang ating one-and-only planet = Hope she’s getting better every day.

————————————————————————————————

Byernes santo? 🙄

Mag-ingay tayo! 😆

Pages: 1 2

Published in: on 22 April 2011 at 7:00 am  Leave a Comment  
Tags: , , , , , ,

broke out

Easter morning 2010

Sunrise is a beautiful sign of renewed hope, everlasting love and countless blessings… It was created by GOD to remind us that there always will be sunrise after every sunset.

Maliwanag ba? Kung hindi, eto mas simple — leksyon mula sa isang itlog.

When an egg breaks by a power outside, life ends. When an egg by a power within, life begins. Great things always begin from that POWER within.

————————————————————————————————

Happy Easter!

————————————————————————————————

Published in: on 4 April 2010 at 9:49 am  Comments (2)  
Tags: , ,

broken

“ … this is my body, which is broken for you.”

(full passage → 1 Cor 11:23-26)

————————————————————————————————

… and with his stripes we are healed.

Isaiah 53:5

… by whose stripes ye were healed.

1 Peter 2:24

Published in: on 2 April 2010 at 12:00 pm  Comments (1)  
Tags: , , ,

Lifespan

Wigwam Wigglerson still lives at 2 years 4 months and 14 days today.

Nalagpasan na pala ni Wigwam ng tatlo o apat na araw ang naging lifespan ng kanyang ninunong uncle na si Mocha Rurik?

CLICK MO DITO ▼ for kwentong daga (and MORE) …

Recall notice

The Maker of all human beings is recalling all units manufactured, regardless of make or year, due to a serious defect in the primary and central component of the heart.

CLICK HERE ▼ and continue reading…

Published in: on 10 April 2009 at 11:00 pm  Comments (2)  
Tags: , , , ,

The Next Chapter after the Last

The epitaph says:
“Here once lay JESUS CHRIST. He died for the sin of the whole world.
Died: 33 A.D. ROSE AGAIN: 33 A.D.”

Ito ang lead essay mula sa isang aklat na may katulad na pamagat.
(The Next Chapter After The Last. Chosen and edited by Harry Verploegh.
Copyright 1987, Christian Publications, Camp Hill, Pennsylvania
).

The Next Chapter after the Last

by A.W. Tozer

The four gospels tell the story of the life and ministry of Jesus, and in so doing, they follow accurately the ordinary course of biography, giving the facts of His birth, growth, work, death and burial. That is the way with biography: the very word itself suggests it, for it comes from bios, life, and graphein, to write, and means the written history of a person’s life. So says Noah Webster.

Now, when we look at the Gospels we note an odd — and wonderful — thing. An extra chapter is added. Why?

(This is about the Greatest Story. CLICK this to continue reading.)

‘Tigok’ — pero “WAGI!”

A new day dawns this morning, signalling the ‘death’ of winter.

Today is March 21, a ‘moment’ in a year known to astronomers and meteorologists as vernal equinox, and the spring season “officially” begins today (In the Southern hemisphere, it’s the reverse: autumn begins). In all parts of the earth, the daytime hours and nighttime hours are equal (12 hours each). The sun rises and sets at the exact eastern and western horizon.

winter solstice (last day) sunset
This photo was taken yesterday (Mar 20), the last day of winter. The sun set at a point in the western horizon (at the middle of the photo) somewhere behind the trees (compare this with my SUNSET photo of December 21).

“Patay ang Diyos”eka ng matatanda… 😦 At iyon eh mula kaninang alas-tres pa daw… 🙄

Tapos na rin yung mga ilang araw na pabasa ng mga matatanda (yung mga “Pasyong Kikays” o “Sex Bagang girls” eka? :mrgreen: ). Ahehe, huwag you seryosohin ang jokes ko, ha? Sa tutuo lang, wiling-wili ako sa pakikinig ng tradisyong yan ng ating matatanda. Yung TRADISYON lang ha? Sa Day By Day Christian Ministries nga, ibinabalik nila yang Pabasang Kristyano — pero bilang AWIT NG PAGPURI, walang pana-panata. 😉

Itong post, hindi pa tapos… CLICK mo lang upang ituloy.

Si Pedro… o si Hudas?

Simon Peter and Judas Iscariot ( graphics from CorelDraw )

Hindi ko malimutan ang isang kwento sa komiks na nabasa ko nuong early 1980s. Tungkol ito sa isang batang abot-abot ang pighati dahil sa kanyang namanang apelyido at sa ibinigay na pangalan ng kanyang mga magulang…

Barakulyo Palampatetot. [ Aha-ha-ha! 😀 Kabantot nga ano? ]

Obvious na hindi dahil lang sa napakahaba nito kung ipipirma, ayaw ni Barakulyo na panghabambuhay nyang taglay ang ganitong pangalan. Kaya nung magbinata sya at nagkaruon na ng sariling hanapbuhay, gumawa sya ng paraan.

Nagtiis syang pumila sa NSO para makakuha ng kopya ng kanyang birth certificate (muntik pa ngang pumatol sa isang fixer?) … Bumayad sa kung sinu-sinong abogado de kuliling para sa mga kailangang affidavit at sari-saring pang-ewang… Nag-atten-atten ng kung anu-anong nakakaantok na hearing para lamang makamit ang pinakamimithing pagbabago ng pangalan.

Sa malaon at madali, matapos ang di-hamak na sakripisyo at ginastos, napalitan naman ang kanyang pangalan. LAB na LAB na nya iyon. Siya na si —

Tot-tororot! tototot-tot-tororot! (ahehe, nikli-KLIK ITO, pare…)